my snippet looks like this ``` SshPublicKey=azu...
# azure
w
my snippet looks like this
Copy code
SshPublicKey=azure_native.compute.SshPublicKeyArgs{
        key_data="ssh-rsa MYSSHKEY",
    },