Hi all, I am having problems accessing AWS via pro...
# install
l
Hi all, I am having problems accessing AWS via profile that requires switching roles. here is my set up: ~/.aws/config: [profile security] region=us-east-1 role_arn=arnawsiam:xxxxxxxxx651role/OrgAdmin mfa_serial=arnawsiam:xxxxxxxxx488mfa/axxxxxxxxxrg source_profile=xxxx-tech ~/.aws/credentials [xxxx-tech] aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxxxxPHQ aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx region = us-west-1 env | grep -i aws AWS_DEFAULT_PROFILE=security AWS_PROFILE=security