```new route53.Record(domain, { name: doma...
# aws
w
Copy code
new route53.Record(domain, {
    name: domain,
    zoneId: zoneId,
    type: 'A',

    aliases: [
      {
        name: cloudFrontDist.domainName,
        zoneId: cloudFrontDist.**NO ZONE ID**,
        evaluateTargetHealth: true
      }
    ]
  })